Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jest bardzo korzystne dla pracodawcy. Może on ubiegać się o dofinansowanie, alternatywnie refundację wszystkich poniesionych wydatków. Najważniejsze przy tym jest to, z jakiego rodzaju wsparcia się korzysta.

Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

Zatrudnienie bezrobotnego zarejestrowanego w Urzędzie Pracy

Wśród korzyści dla przedsiębiorcy wyróżnia się brak obowiązku wypłaty wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej. Ponadto, jeśli pracodawca wykaże koszty utworzenia nowego stanowiska, Urząd Pracy je zwróci. Dodatkowa premia może być wypłacona w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. Obniżanie w ten sposób kosztów pracy jest dość powszechne. Jedną z form zatrudnienia jest staż zawodowy lub praktyki – taka aktywizacja bezrobotnych ma wiele zalet dla obu stron stosunku pracy. Aby ubiegać się o pracownika na powyższych warunkach należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo Urzędu Pracy. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni. Na staż kierowane są osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W grupie tej znajdują się ludzie do 25 lub 27. roku życia oraz osoby po ukończeniu 50 lat – długotrwale bezrobotni.

Staż – forma aktywizacji bezrobotnych

Staż jest szczególną formą aktywizacji zawodowej, poza wyżej wskazanymi grupami, należą do niej jeszcze osoby nie mające doświadczenia zawodowego oraz niepełnosprawne. W trudniejszej sytuacji są także osoby z wyrokiem skazującym i samotnie wychowujące dzieci. Jest to korzystne dla stażysty oraz przedsiębiorcy. Pierwszy może zdobyć doświadczenie i wpisać sobie aktywizację do życiorysu zawodowego i jednocześnie nabyć nowe umiejętności. Niekiedy zdobywa się także znajomości procentujące w przyszłości. Pracodawca natomiast bez ponoszenia kosztów nie uskarża się na braki kadrowe, stali pracownicy mają wsparcie. Zasadniczo firma może przyjąć tylu stażystów ilu ma pracowników. Chodzi tutaj wyłącznie o pełne etaty. Tylko jednego bezrobotnego może natomiast skierować Urząd Pracy do przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą.

Podobne artykuły