Stażysta z Urzędu Pracy – darmowe ręce do pracy czy szansa na znalezienie dobrego pracownika?

Stażysta z Urzędu Pracy – darmowe ręce do pracy czy szansa na znalezienie dobrego pracownika?

Staże z Urzędu Pracy organizowane są od wielu lat. Jest to pomoc zarówno dla bezrobotnego, jak i dla pracodawcy szukającego pracownika.

Jak pozyskać stażystę?

Przepisy regulują kwestię tego, kto może pozyskać stażystę i w jaki sposób to zrobić. Jeśli pracodawca spełnia wymogi, to może złożyć wniosek do właściwego Urzędu Pracy o zorganizowanie i sfinansowanie w jego firmie stażu. We wniosku podaje się najważniejsze informacje o swojej firmie, opisuje się stanowisko pracy stażysty, wymienia się wymagane kwalifikacje i umiejętności, jak również podpisuje się oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą obowiązkowych składek, wynikających z przepisów prawnych. Konieczne jest również wyznaczenie opiekuna i napisanie harmonogramu stażu, zawierającego najważniejsze zagadnienia, które będą realizowane podczas stażu.

Stażysta z Urzędu Pracy – darmowe ręce do pracy czy szansa na znalezienie dobrego pracownika?

Umowa z Urzędem Pracy i wynikające z niej obowiązki pracodawcy

Złożony wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni. Jeśli spełnia wszystkie wymogi, to między pracodawcą a Urzędem Pracy podpisywana jest umowa. Zawarte są w niej najważniejsze informacje o firmie, wskazane jest miejsce odbywania stażu, wymienione jest stanowisko stażu, imię i nazwisko stażysty oraz jego opiekuna. Umowa zawierana jest na czas określony, przy czym pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków umowy. Najpierw musi skierować stażystę na badanie lekarskie w celu stwierdzenia jego zdolności do odbycia stażu. Następnie musi zapoznać stażystę z regulaminem pracy, z jego obowiązkami, a także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z umowy wynika też obowiązek poinformowania o każdej sytuacji, w której staż został przerwany oraz o nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty. Ponadto pracodawca musi co miesiąc przekazywać do urzędu listę obecności, a po zakończonym stażu wydać opinię o odbytym stażu.

Kwestia zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu zależy od kilku czynników. Najważniejszy to oczywiście umowa. Jeśli pracodawca zadeklarował w niej, że zatrudni stażystę po odbyciu stażu, to musi to zrobić. W sytuacji, gdy umowa nie zawierała takiego zapisu, to pracodawca decyduje czy dany stażysta nadaje się do pracy, czy tylko służył mu przez chwilę pomocą.

Podobne artykuły